Back to homepage

Društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Za obaveze d.o.o odgovara samo društvo, a ne i njegovi osnivači. Zbog toga, rizik u slučaju da firma propadne je najmanji. Ukoliko loše posluje, ide u stečaj, a vlasnici neće morati da isplate dugove.

Međutim, ovo važi samo ukoliko se poštuje pravilo o odvojenosti imovine društva od imovine njegovih osnivača. Ukoliko se imovina društva koristi za lične potrebe, ili se namerno oštete poverioci, osnivač odgovara za dugove društva i svojom ličnom imovinom.

Registracija d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću registruje se u Agenciji za privredne registre (APR).  Registraciona prijava može da se podnese neposredno ili putem pošte, a moguće je podneti prijavu i elektronskim putem, na internet stranici Agencije.

Uz registracionu prijavu prilaže se i:
1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
2) osnivački akt društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;
3) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;
4) sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
5) odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
6) overen potpis zastupnika.
Važno je i navesti način na koji želite da preuzmete rešenje o registraciji, a moguće opcije su:
– lično preuzimanje u APR (može da preuzme samo zatupnik ili punomoćnik)
– preporučeno poštom na adresu podnosioca prijave