Back to homepage

Komanditno društvo

Komanditno društvo je privredno društvo koje ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor).

Komplementari i komanditori

Komplementari imaju status ortaka ortačkog društva, pa se tako na ovo društvo primenjuju odredbe o ortačkom društvu, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Ugovor o osnivanju komanditnog društva, pored elemenata propisanih za ortačko društvo, obavezno sadrži i oznaku koji je član društva komplementar, a koji komanditor.

Na uloge i udele komplementara shodno se primenjuju odredbe o ortačkom društvu, a komanditor može slobodno preneti svoj udeo na drugog komanditora ili na treće lice. Članovi komanditnog društva učestvuju u deobi dobiti i pokriću gubitaka srazmerno svojim udelima u društvu, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno.

Komplementari vode društvo i zastupaju ga.

Registracija komanditnog društva

Za registraciju su potrebni:

  • Ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva;
  • Dokaz o identitetu članova (fotokopija lične karte ili pasoša, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Agenciji za privredne registre);
  • Odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;
  • Potpis zastupnika overen od strane nadleţnog organa overe;
  • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog ulo ga, ili procena vrednosti nenovčanog uloga ako se ulog uplaćuje/unosi u društvo do osnivanja.

Naknada za registraciju osnivanja iznosi 4.500 dinara, a prilikom podnošenja prijave za osnivanje uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000 dinara