Back to homepage

Poreska prijava

Poreska prijava je zapravo dopis i izveštaj Poreskoj upravi o obračunatim porezima i doprinosima.  

Osnovna svrha ubiranja poreza je finansiranje budžeta i propisanih nadležnosti države i njenih jedinica. Porezi su najvažniji izvor budžeta i bez njih država ne bi mogla da funkcioniše i finansira javna dobra i zajedničke potrebe, kao što su odbrana, zaštita svojine i prava građana, javni red i mir, obrazovanje, zdravstvo, itd.


Podela poreza

Osnovni porezi su:

  • Porez na dohodak građana – plaćaju fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koja su u tekućoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom.
  • Porez na dobit preduzeća – plaća ga preduzeće, u odnosu na profit koji ostvari u jednoj godini, a dobit se tretira kao razlika između ukupnog prihoda i troškova poslovanja.
  • Porez na promet – naplaćuje se u maloprodaji.
  • Porez na dodatu vrednost – porez na promet u svakoj fazi prometa.
  • Akciza – dodatan porez na promet koji se uglavnom naplaćuje na robu koja ima nisku elaastičnost tražnje, poput nafte, duvana i alkohola.
  • Porez na imovinu – njime se obuhvata nepokretna imovina, a ponekad i vrednosni papiri.
  • Porez na nasleđe – u trenutku smrti vlasnika, oporezuje se ukupan kapital pojedinca ili porodice.
  • Porez na kapitalne dobitke – naplaćuje se u trenutku prodaje neke imovine, na njenu uvećanu vrednost od trenutka nabavke.

U zavisnosti od toga koji porez se plaća, postoje različite poreske prijave i obrasci, koje možete naći na sajtu Poreske Uprave: www.poreskauprava.gov.rs