Back to homepage

Šta je APR?

Agencija za privredne registre je pravno lice, koje vodi registre kao jedinstvene centralizovane, elektronske baze podataka. Njeno sedište nalazi se u Beogradu.

APR – registri

Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao jedinstvene centralizovane elektronske baze podataka, a registri su sledeći:

 • Registar privrednih subjekata;
 • Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima;
 • Registar finansijskog lizinga;
 • Registar javnih glasila;
 • Registar udruženja;
 • Registar stranih udruženja;
 • Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja;
 • Registar komora;
 • Registar turizma;
 • Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika;
 • Registar stečajnih masa;
 • Registar zadužbina i fondacija;
 • Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija;
 • Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta;
 • Registar sudskih zabrana.

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor. Sam upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje, ali i razrešava Vlada, na predlog ministartsva nadležnog za poslove privrede.

Brisanje iz Registra privrednih subjekata

Brisanje preduzetnika iz Registra vrši se zbog prestanka obavljanja delatnosti, a preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom ili po sili zakona. Nakon sprovedenog postupka brisanja, preduzetnik ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta.

U zavisnosti od toga zašto se preduzetnik briše iz Registra, obaveze i procedure naći ćete na zvaničnom sajtu Agencije: www.apr.gov.rs