Back to homepage

Kako osnovati firmu u Srbiji?

Pre nego što se odlučite na ovaj korak, veoma je važno da pročitate ove informacije. U daljem tekstu saznajte kako registrovati firmu u Srbiji i pokrenuti privatni biznis.

Iako ste mnogo puta čuli termin otvaranje firme, u Zakonu o privrednim društvima ne postoji reč firma. U pitanju je privredno društvo koje je definisano kao pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Nazivi koji se još koriste u društvu su i preduzeće ili kompanija. Za strance je posebno interesantno otvaranje virtuelne kancelarije u Srbiji.

Kako otvoriti firmu (privredno društvo) u Srbiji?

Društvo se može osnovati na određeno ili neodređeno vreme. Smatra se da je društvo osnovano na neodređeno vreme ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno.

Ako osnivačkim aktom odnosno statutom nije drugačije određeno, društvo koje je osnovano na određeno vreme može produžiti vreme trajanja društva ili nastaviti poslovanje kao društvo osnovano na neodređeno vreme ako do isteka vremena na koje je osnovano, odnosno do okončanja postupka likvidacije u skladu sa ovim zakonom:

1) u slučaju ortačkog društva i komanditnog društva o tome odluku donesu svi ortaci, odnosno komplementari jednoglasno i ta odluka bude u istom roku registrovana u skladu sa zakonom o registraciji;

2) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva o tome odluku donese skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova društva i ta odluka bude u istom roku registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Registracija privrednog društva

Prvi korak jeste da se u Agenciju za privredne registre – APR ili u nadležnu službu opštine koja ima ugovor sa APR-om, odnese potrebna dokumentacija:

 • jedinstvena registraciona prijava (obrazac možete preuzeti sa sajta Agencije ili popuniti na licu mesta);
 • fotokopija lične karte ili pasoša osnivača;
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje (4.900 dinara);
 • ako se registrujete za delatnost za koju se traži saglasnost nekog organa, potrebno je podneti i tu saglasnost.

Ukoliko se registruje privredno društvo, predaju se i:

 • osnivački akt (odluka ili ugovor) sa overenim potpisima osnivača
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga osnivača na privremeni račun — minimalni ulog je 100 dinara;
 • odluka o imenovanju zastupnika ako on nije određen osnivačkim aktom;
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora ako društvo osim skupštine ima i nadzorni odbor (takozvano dvodomno upravljanje) a njegovi članovi i predsednik nisu imenovani osnivačkim aktom;
 • dokaz o uplati naknade za dobijanje matičnog broja, koji će ti biti potreban u raznim situacijama;
 • overen potpis zastupnika, na odgovarajućem obrascu, koji se overava u sudu ili opštini.

U roku od pet dana, Agencija izdaje rešenje o registraciji. Uz to, novonastalo preduzeće biće prijavljeno Poreskoj upravi te će dobiti indentifikacioni broj (PIB) koji će se nalaziti u rešenju o registraciji firme.

Rešenje APR-a o registraciji potom bi trebalo da se odnese u banku kako biste otorili poslovni račun, kao i kod pečatoresca, da napravite pečat.

Poslovno ime i naziv kompanije

Poslovno ime određuje se prilikom popunjavanja registracione prijave. Ono se za preduzetnike sastoji od imena i prezimena, naznake da ste preduzetnik (može i skraćenica PR), opisa delatnosti i sedišta. Može se registrovati i skraćeno ime privrednog društva, bez sedišta i opisa delatnosti.

U APR-u se proverava da li je naziv zauzet, a možeš i da se rezerviše, po ceni od 1.000 dinara za preduzeća.

Upis delatnosti

U registracionu prijavu potrebno je upisati delatnost kojom se preduzeće bavi, a delatnost se u prijavu upisuje u obliku šifre delatnosti. Spisak svih delatnosti i njihove šifre nalaze se u Uredbi o klasifikaciji delatnosti.

Delatnosti su razvrstane u sektore (na primer: obrazovanje), koji su dalje podeljeni na oblasti, grane i, konačno, na grupe. Šifra delatnosti ima četiri brojke kojima se, zapravo, određuju te kategorije u kojima se delatnost nalazi.

Pribavljanje PIB-a

Nakon registracije privrednog društva, odnosno preduzetnika u APR-u, potrebno je obezbediti poreski identifikacioni broj (PIB), koji se koristi u poreskom postupku i platnom prometu. PIB se dobija prema sedištu društva, pa se odgovarajući zahtev podnosi opštinskoj poreskoj upravi.

Za privredna društva treba dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. rešenje o registraciji od APR-a ( četiri kopije)
 2. ličnu kartu osnivača na uvid i četiri kopije, a ukoliko ima više osnivača za svakog od njih treba dostaviti po četiri kopije
 3. obrazac PR 1 (tri popunjena obrasca koji se dobijaju u poreskoj upravi)
 4. PDP (poreska prijava na dobit preduzeća, dva obrasca kupuju se u knjižari)
 5. Ugovor o zakupu (četiri kopije)

Ukoliko je sedište društva u sopstvenim prostorijama, odnosno u prostorijama za koje ne plaća zakupninu, potrebno je dostaviti vlasnički list i saglasnost vlasnika da na toj adresi društvo može vršiti poslovanje (četiri kopije).

Preduzetnici treba da podnesu sledeću dokumentaciju:

 1. rešenje o registraciji od APR-a (tri kopije);
 2. ličnu kartu na uvid i tri kopije;
 3. Obrazac PR2 (dva obrasca koja se dobijaju u poreskoj upravi)
 4.  Obrazac PPDG 1 (poreska prijava na dohodak građana, dva obrasca, kupuju se u knjižari)

Rok za dobijanje PIB-a je tri do sedam dana.

Otvaranje računa u banci

Neophodna dokumenta za otvaranje računa kod banaka su:

 1. Zahtev za otvaranje računa domaćeg pravnog lica na obrascu RBRS (original),
 2. Karton deponovanih potpisa na obrascu RBRS – dva primerka (original),
 3. Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog ili deviznog računa – dva primerka (original),
 4. Izvod iz Registra privrednih subjekata APR koji nije stariji od tri meseca (original ili overena fotokopija),
 5. Akt o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje ukoliko lice za zastupanje nije naznačeno u Rešenju za upis pravnog lica (original ili overena fotokopija dokumenta koji nije stariji od tri meseca),
 6. Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnosti (original ili overena fotokopija dokumenta koji nije stariji od tri meseca),
 7. Potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB (fotokopija dokumenata),
 8. Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac (original ili overena fotokopija),
 9.  Pasoš ili lična karta ovlašćenog lica za zastupanje i raspolaganje sredstvima (fotokopija uz original na uvid).

Rok za dobijanje dinarskog ili deviznog računa je 24 časa.

Na osnovu podnete poreske prijave (PDP odnosno PPDG1) koja sadrži planirane prihode i rashode, poreska uprava akontativno donosi rešenje o porezima i doprinosima. Agencija za privredne registre, prijavljuje registraciju Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja. Ukoliko je osnivač nezaposleno lice, dostavlja Fondu obrazac M4, čime dokazuje da je prijavljeno za ovaj vid osiguranja, odnosno obaveza. Ako je osnivač zaposleno lice, poreze i doprinose na zarade uplaćuje poslodavac firme u kojoj je radno angažovan.