Back to homepage

Ortačko društvo

Ortačko društvo je društvo dva ili više ortaka, fizičkih i/ili pravnih lica, koji su neograničeno solidarno odgovorni svojom celokupnom imovinom za obaveze društva.

Ako ugovor o osnivanju društva ili drugi ugovor između ortaka sadrži odredbu o ograničenju odgovornosti ortaka prema trećim licima, ta odredba nema pravno dejstvo.

Ugovor o osnivanju ortačkog društva sadrži:

 • Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište za domaće fizičko lice odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište za strano fizičko lice;
 • poslovno ime, matični broj i sedište za domaće pravno lice odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište za strano pravno lice;
 • Poslovno ime i sedište društva;
 • Pretežna delatnost društva;
 • Naznačene vrste i vrednosti ulog svakog ortaka;
 • Može da sadrži i druge elemente od značaja za društvo i ortake

Ugovor ortaka

Ortačko društvo, pored osnivačkog akta, može da ima i ugovor ortaka. Njime se određuje poslovanje društva i samo upravljanje. Ugovor ortaka društva ne prilaže se prilikom registracije. Ortaci odluke donose jednoglasno, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno.

Registracija ortačkog društva

 • Za registrovanje ortačkog društva potrebno je:
 • Ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva;
 • Dokaz o identitetu članova (fotokopija lične karte ili pasoša, odnosno izvod iz matičnog
 • registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Agenciji za privredne registre);
 • Odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;
 • Potpis zastupnika overen od strane nadleţnog organa overe;
 • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga, ili procena vrednosti nenovčanog uloga ako se ulog uplaćuje/unosi u društvo do osnivanja.
 • Naknada za registracijuosnivanja iznosi 4.500 dinara, a prilikom podnošenja prijave za osnivanje uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000 dinara