Back to homepage

Šta je privatizacija i kako se sprovodi?

Privatizacija je proces transfera imovine, odnosno kapitala, iz državne (javne) u privatnu svojinu. U širem smislu predstavlja i privatno upravljanje javnom imovinom.

Kupac kapitala može biti domaće ili strano, pravno ili pak fizičko lice, u skladu sa Zakonom. Agencija za privatizacijum je pravno lice koje prodaje kapital i promoviše, inicira,  sprovodi i kontroliše postupak privatizacije, u skladu sa Zakonom.

Postupak privatizacije

Postupak se pokreće inicijativom nadležnog organa, subjekta privatizacije i pripremom prospekta za privatizaciju.

Prema Zakonu, inicijativa za privatizaciju je akt subjekata privatizacije kojim se izražava namera ua sprovođenje privatizacije. Donosi se u pisanoj formi i dostavlja se organizacijama sindikata koja deluju u subjektu privatizacije.

Zajedno sa prospektom, inicijativa se dostavlja Agenciji u roku od pet dana, od datuma njenog donošenja. Postupak privatizacije može da se pokrene i nicijativom ministarstva nadležnog za poslove privatizacije, sa tim što inicijativu ministartsvo dostavlja Vladi.

Prospekt je prikaz osnovnih podataka o subjektu privatizacije, prema najnovijem finansijskom izveštaju, a obrazac prospekta propisuje ministar nadležan za poslove privatizacije.

Agencija prospekt oglašava preko medija, najkasnije 15 dana od datuma dostavljanja prospekta.

Procena vrednosti

Na javnim aukcijama utvrđuje se raspon vrednosti kapitala/imovine, a cena se formira primenom metoda iz člana 10. Zakona, u zavisnosti od uslova na samom tržištu. Vlada propisuje metodologiju procene vrednosti kapitala odnosno imovine subjekta privatizacije.