Back to homepage

Šifre delatnosti

Poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji regulisano je prevashodno Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), dok je sam način registracije privrednih društava propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).

U Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010) klasifikovane su delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti, prema oblastima odnosno sektorima.

Sektori iz privrednih oblasti su:

 • Sektor A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Sektor B – Rudarstvo
 • Sektor C – Prerađivačka industrija
 • Sektor D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
 • Sektor E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
 • Sektor F – Građevinarstvo
 • Sektor G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
 • Sektor H – Saobraćaj i skladištenje
 • Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane
 • Sektor J – Informisanje i komunikacije
 • Sektor K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja
 • Sektor L – Poslovanje nekretninama
 • Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti
 • Sektor N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti
 • Sektor P – Obrazovanje
 • Sektor Q – Zdravstvena i socijalna zaštita
 • Sektor R – Umetnost; Zabava i rekreacija
 • Sektor S – Ostale uslužne delatnosti
 • Sektor T – Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

Klasifikacija delatnosti – Republički zavod za statistiku