Back to homepage

Start up firme i krediti

Start up firme predstavljaju početnike u poslovanju, a start up krediti, najčešće mikro krediti, namenjeni su za osnivanje firme i početak njenog rada. Start up krediti su noviji vidovi finansiranja malih početničkih biznisa u Srbiji.

Radi se o relativno malim iznosima kredita, koji ne prelaze 30.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) i imaju povoljnije uslove u odnosu na ostale kreditne linije. Najpovoljniji krediti za potencijalna mala i srednja preduzeća i preduzetnike mogu se obezbediti iz državnih finansijskih izvora.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje godišnje konkurse za odobravanje kredita za početnike preduzetnike bez hipoteke i start up kredite za pravna lica. Krediti se plasiraju preko Fonda za razvoj, a u realizaciju programa uključena je i Republička Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća sa mrežom regionalnih agencija, centara i kancelarija.

Start up krediti za preduzetnike

Uslovi start up kredita:

 • Iznos kredita: od 5.000 do 15.000 evra – u dinarskoj protiv-vrednosti;
 • Kamatna stopa 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule;
 • Rok otplate 3 – 5 godina, sa periodom početka do 12 meseci (grejs period);
 • Tromesečna otplata kredita;

Deo dokumentacije koji prilažu svi podnosioci zahteva za kredit:

 • Zahtev – popunjen obrazac;
 • Poslovni plan – popunjen obrazac (datum izrade ne može biti stariji od 6 meseci);
 • Rešenje o upisu preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre;
 • Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB;
 • Za građevinske objekte i instalacije – predmer i predračun radova sa ponudama izvođača radova;
 • Ponude ili profakture isporučioca opreme;
 • Fotokopija lične karte preduzetnika;
 • Dokaz o završenoj obuci organizovanoj preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Nacionalne službe zapošljavanja, BIP-Business inovation program i drugih programa (za preduzetnike do 25 godina starosti);
 • Izjava da podnosilac zahteva za kredit nikada ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Jemci (žiranti)

Prema pravilima konkursa za start up kredite, kao instrument obezbeđenja mogu se ponuditi i dva kreditno sposobna jemca, fizička lica u smislu građana, ukoliko njihove prosečne neto zarade svojom trećinom mogu da pokriju iznos anuiteta kredita, koji se obačunava kvartalno. Ovu mogućnost mogu da koriste potencijalni korisnici kredita čiji iznos ne prelazi dinarsku protivvrednost 15.000 evra, nezavisno od toga da se radi o potencijalnim preduzetnicima ili privrednim društvima.

Jemci (žiranti) treba da pribave potvrdu firme u kojoj su zaposleni o prosečnom iznosu neto zarade u poslednja tri meseca, a treba da potpišu i saglasnost o proveri svoje kreditne sposobnosti u Kreditnom birou.