Back to homepage

Programi

Cambridge poslovni program

Školovanjem na odseku Cambridge poslovni program dobićete veštine i iskustvo za profitabilan rad na izvršnim ili operativnim pozicijama u preduzećima.

Pošto je BusinessAcademy zvanično ovlašćena od Cambridge odeljenja za međunarodne ispite, koristimo njihove resurse i metodologiju, tako da ćete postati stručni u marketingu i prodaji, menadžmentu, finansijama, organizaciji i vođenju projekata. Kao rezultat, znaćete kako da povećate profit preduzeća bez obzira na njegovu delatnost.

Istovremeno, moći ćete da preduzeću obezbedite stabilan rast prometa. Direktno ili posredno. Čak i na ovako promenljivom tržištu.

Verujemo da je to pouzdan način da zaradite koliko Vam je potrebno da biste uživali u karijeri.

Veštine koje ćete dobiti su visoko praktične. Poslovni konsultant za korporacije AT&T, Citicorp i Dunn & Bradstreet, menadžment ekspert William A. Sherden, izvršio je naučnu analizu koliko su ekonomske tehnike profitabilne u realnim poslovnim situacijama. Revolucionarni rezultati istraživanja su otkrili da teoretski pristupi za predviđanje poslovnih rezultata nisu uspešni u čak 60% slučajeva.

Proverite da li ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Cambridge poslovni program

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Cambridge poslovni program?

Od planiranja, pravilne primene poslovnih tehnologija, preko kreiranja kredibilnih marketing i prodajnih materijala, organizacije timova zaposlenih, stvaranja jakih odnosa sa partnerima i investitorima, pa sve do rukovođenja poslovnim sektorima, bićete opremljeni veštinama za razvoj preduzeća.

Istovremeno, savladaćete stručna tehnička znanja iz proizvodnje, finansija i vođenja projekata.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Planiranje i vođenje biznisa
 • Napredne poslovne veštine i znanja
 • Marketing i organizacija marketinga
 • Prodaja i organizacija prodaje
 • Upravljanje odnosima sa klijentima
 • Finansije i računovodstvo
 • Planiranje, menadžment i organizacija ljudi
 • Vođenje projekata
 • Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju, liderstvo

Plan i program za ovaj odsek namenjen je osobama koje žele da postanu kompetentnije na tržištu rada i grade uspešnu karijeru u multinacionalnim kompanijama. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Menadžment ljudskih resursa

Školovanjem na odseku Menadžment ljudskih resursa savladaćete znanja i veštine za rukovođenje najvažnijim delom preduzeća: ljudima. Ako osećate da ćete uživati u stvaranju jakih profesionalaca, ovaj odsek na BusinessAcademy je za Vas.

Zaposleni čine više od 50% troška prosečnog preduzeća. Nije ni čudo da je menadžment laboratorija Jim Collins otkrila da je rukovođenje ljudima najvažniji menadžment izazov decenije. Veći profit po pravilu ostvaruje preduzeće sa pametnijim, organizovanijim, proaktivnijim zaposlenima. To posebno važi za preduzeća koja imaju cilj da se dobrim servisom izdvoje od konkurencije.

Zato cilj školovanja za menadžera ljudskih resursa nije da rukovodite ljudima, nego da Vas naučimo da rukovodite stvaranjem najboljih zaposlenih. Da primenite najnoviju grupu otkrića u menadžment nauci. Kao kvalitetan profesionalac tada lako dolazite u poziciju uticaja, autoriteta, odlične naplate svojih novih sposobnosti.

Proverite da li ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Menadžment ljudskih resursa.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Menadžment ljudskih resursa?

Na ovom odseku ćete naučiti kako da razvijate profitabilne metode za regrutaciju i zapošljavanje, motivaciju i nagrađivanje zaposlenih, trening i razvoj, jačanje produktivnosti i građenje karijere.

Vaš zadatak je da pripremite organizaciju da pravilno reaguje na tržišne promene. Naš cilj je da Vam predamo resurse i alate da svoju novu specijalnost primenite pravilno.

Naučićete da primenjujete naučna otkrića u kreiranju okruženja koja u zaposlenima bude želju za maksimumom ulaganja.

Istovremeno, savladaćete analitičke tehnike kao što su metode skupljanja specijalističkih podataka o zaposlenima, tehnike obrade i analize.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Kompletan ciklus rada sa ljudskim resursima
 • Vođenje i organizacija timova
 • Napredne veštine upravljanja ljudskim resursima
 • Strateški menadžment ljudskih resursa
 • Finansije
 • Menadžerske poslovne veštine
 • Lične veštine pregovaranja, liderstva, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju
 • Vođenje projekata

Gde ćete moći da radite?

Smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti koje kao kvalitetan menadžer ljudskih resursa možete da obezbedite preduzeću sa 100 ili više zaposlenih su dovoljni da Vam donesu odličnu platu i uticaj.

Isto tako, možete izgraditi jaku karijeru radom u malim ambicioznim preduzećima koja ciljano razvijaju jake profesionalce i na taj način se izdvajaju od konkurencije. U vreme puno izazova, kao što je ovo naše, kvalitetni zaposleni su jedan od najpouzdanijih načina za preduzeće da se razvije, tako da je ogromna korist koju možete pružiti preduzećima u bilo kojoj industriji.

Plan i program za odsek Menadžment ljudskih resursa ima naglasak na kreiranje kvalitetnih profesionalaca i kontinuiran rad sa njima. Pogledajte plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Strategijski i operativni menadžment

Školovanjem na odseku Strategijski i operativni menadžment bićete osposobljeni da donosite profitabilne poslovne odluke, bez obzira na veličinu i poslovnu delatnost organizacije, njenu tržišnu orijentaciju i nivo rukovođenja, kao i uprkos stalnoj neizvesnosti poslovnog okruženja.

U poslednjih devet godina, menadžment tehnologija se menja. Novi menadžment pristupi se baziraju na neočekivanim rezultatima naučnih istraživanja. Dodatno, ako želite da vodite ljude, Vaši novi prioriteti su efikasno upravljanje promenama u okruženju i očekivanje više proaktivnog ponašanja zaposlenih, bez obzira da li su u pitanju operateri, saradnici ili direktori.

Izračunato je da danas, ako projekat ne može da se osmisli, kreira, izvrši i koriguje za period koji je četiri puta kraći od standarda, Vaša organizacija donosi profit koji je manji od proseka.

Proverite da li ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Strategijski i operativni menadžment.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Strategijski i operativni menadžment?

Strategijski menadžment je, pre svega, usmeren na kreiranje odnosa između organizacije i njenog okruženja kroz aktivnosti pozicioniranja na tržištu i definisanja strategijskog odgovora, a sve u cilju obezbeđenja poslovnog kontinuiteta organizacije. S druge strane, operativni menadžment je orijentisan na efikasno korišćenje postojeće strategijske pozicije, kroz realizaciju operativnih ciljeva i uspešno upravljanje resursima organizacije i njenih funkcionalnih celina.

Može se reći da je strategijski menadžment zapravo makromenadžment, dok je operativni menadžment mikromenadžment. A Vi ćete tokom školovanja na BusinessAcademy naučiti da upravljate organizacijom na oba plana.

Novom menadžment metodologijom naučićete da kombinujete kvantitativne metode kao što su analiza verovatnoće, statističko zaključivanje, optimizacija i matematičko modelovanje sa “mekanim” veštinama komunikacije i psihologije.

Grupe veština i znanja koje ćete savladati školovanjem na ovom odseku su:

 • Strategijsko upravljanje organizacijom
 • Vođenje i planiranje rada organizacionih jedinica
 • Vođenje i organizacija timova
 • Vođenje projekata
 • Krizni menadžment i risk menadžment
 • Finansije
 • Marketing i prodajne veštine
 • Menadžerske poslovne veštine
 • Rukovođenje računarskim tehnologijama i savlađivanje poslovnog engleskog jezika.

Gde ćete moći da radite?

Potreba za izuzetnim menadžerima je prisutna u svakoj industrijskoj grani, među preduzećima i državnim institucijama.

Industrije koje omogućavaju odličnu naplatu Vašeg novog znanja su finansijske kompanije, preduzeća okrenuta marketingu, fabrike i proizvodne kompanije, preduzeća koja se razvijaju ili koriste nove tehnologije, servisne industrije kao što su osiguranje, obrazovanje ili zdravstvo, konsultantske kuće.

Plan i program za odsek Strategijski i operativni menadžment je obiman. Tehnički zahtevan. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Marketing i marketing menadžment

Školovanjem na odseku Marketing i marketing menadžment savladaćete znanja za pridobijanje najvećeg broja kupaca sa tržišta. Takođe, naučićete kako da ih zadržite.

Ako želite da direktno utičete na ostvaren profit preduzeća i istovremeno steknete stručnost u jednoj od najdinamičnijih poslovnih oblasti, ovaj odsek je za Vas.

Naime, marketing metodologija se menja. Zbog raširene primene računara i interneta, prethodna praksa više ne donosi dobre rezultate. Sa druge strane, primena novih marketing metoda omogućava višestruko jači uticaj na tržište nego ranije. Višestruko veći profit, takođe.

Postoji razlog zašto je tako. Odeljenje za dokumentarna istraživanja Cambridge univerziteta je otkrilo da prosečna osoba u urbanom okruženju dobije između 1.500 do 3.000 promotivnih poruka dnevno. Ulaganja u oglašavanja rastu, ali se istovremeno smanjuje poverenje u oglase. Budžet za oglašavanje domaćih preduzeća je dupliran u poslednje četiri godine, ali bez obzira, silina ulaganja u napad na tržište se tope nepoverenjem potencijalnih kupaca.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Marketing i marketing menadžment?

Školovanjem na odseku Marketing i marketing menadžment dobijate alate za razumevanje kupaca, načine kako da to znanje povežete sa kreiranjem odgovarajućih proizvoda, servisa i ponuda i onda, metode odabira najboljeg načina da prenesete poruku, dobijete pažnju i isporučite realnu vrednost klijentima.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Menadžment i vođenje istraživanja i analize tržišta
 • Razvoj proizvoda i ponuda
 • Kreiranje, organizacija i vođenje marketinških kampanja
 • Brending
 • Vođenje odnosa sa klijentima
 • Planiranje, menadžment i organizacija ljudi
 • Prodajne veštine i znanja
 • Finansije i finansijsko planiranje
 • Planiranje i vođenje projekata
 • Lične veštine pregovaranja i liderstva
 • Menadžerske poslovne veštine

Gde ćete moći da radite?

Znaćete kako da uspešno vodite odnose sa klijentima, partnerima i medijima. I znaćete kako da tu sposobnost direktno pretvorite u novac za preduzeće i odličnu naplatu za Vas.

Da biste mogli da primenite svoju specijalnost u raznim situacijama, analiziraćemo primenu ovih metoda u širokom spektru tipova poslovanja: mlada preduzeća, mala, ambiciozna, uspešna, stara. Isto tako, naučićete kako se ove metode primenjuju u zavisnosti od industrije.

Kao rezultat, bićete spremni da uđete u svako preduzeće koje traži način da zaradi više i da mu obezbedite značajno povećanje prometa.

Marketing je motor koji pokreće priliv novca svakog preduzeća, tako da je izbor gde možete uspešno raditi – najveći.

Plan i program za ovaj odsek, osim stručnih marketing predmeta, sadrži stručne finansijske i menadžment predmete kao i grupu predmeta za usavršavanje ličnih veština: pregovaranje, liderstvo i prodaja. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Prodaja i menadžment prodaje

Školovanjem na odseku Prodaja i menadžment prodaje savladaćete veštine i znanja za direktno donošenje novca preduzeću u kome radite.

Ako ste osoba koja ne želi da vodi sopstveni biznis, ali želite nezavisnost i punu kontrolu nad zaradom koju ostvarujete, ovaj odsek na BusinessAcademy je za Vas.

U poslu, ništa se ne dešava dok se ne desi prodaja. Kada su analizirane veštine najbogatijih poslovnih muškaraca i žena kao što su Lawrence Ellison iz Oracle-a, Ingvar Kamprad iz Ikea-e ili Carly Fiorina iz Hewlett Packarda, utvrđeno je da svako od njih ima izuzetnu sposobnost predstavljanja, ubeđivanja, zaključivanja velikih poslova.

U poznatom domaćem privatnom preduzeću, najbolji prodavac mesečno donosi između 40 i 50 hiljada evra prometa. I zarađuje odličan procenat od te sume. Njegova plata je 12 puta veća od proseka u preduzeću.

To nije čudno. Brojna statistička istraživanja sprovedena u Americi otkrivaju da među milionerima koji su sami kreirali svoje bogatstvo, najviše je onih koji su ili osnovali sopstveni biznis ili se bave prodajom.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Prodaja i menadžment prodaje?

Školovanjem na odseku Prodaja i menadžment prodaje savladaćete napredna taktička znanja potrebna za prodaju proizvoda i servisa, naučićete kako da primenite metode za regrutaciju i rukovođenje prodajnim timovima, kako da razvijete profitabilan prodajni proces skrojen za preduzeće u kome radite, razvijete kompenzacione planove i kreirate programe za redovno usavršavanje prodavaca.

Drugim rečima, dobićete praktične alate da sami ili zajedno sa timom omogućite značajan skok u prodaji preduzeću u kom ćete ih primeniti. I to, na sistematski način.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Napredne prodajne veštine i znanja
 • Planiranje, organizacija i vođenje prodaje
 • Planiranje, menadžment i organizacija ljudi
 • Vođenje odnosa sa klijentima
 • Razvoj proizvoda i ponuda
 • Finansije i finansijski controlling
 • Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju, liderstvo
 • Marketing veštine i znanja
 • Menadžerske poslovne veštine
 • Vođenje projekata

Kao što vidite, plan i program za odsek Prodaja i menadžment prodaje sadrži stručne finansijske predmete, kao i predmete vezane za marketing i vođenje projekata. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Gde ćete moći da radite?

Preduzetnici i direktori razumeju činjenicu da je sposobnost prodaje prvi i najvažniji činilac uspeha svakog poslovanja.

Zato, kao vrhunski prodavac i menadžer prodaje posedovaćete sposobnosti zbog kojih će Vas svako preduzeće želeti u svojim redovima.

 • Međunarodno poslovanje
 • Tržište na kome poslujete postalo Vam je malo i nameravate da proširite biznis.
 • Nastojite da što više ljudi čuje za Vas i posluje sa Vama.
 • Želite da se oprobate na tržištu i u uslovima poslovanja sa kojima do sada niste imali iskustva.
 • Potreban Vam je kvalitetan internacionalni partner ili inostrani kapital kako biste unapredili svoje poslovanje.
 • Imate hrabrosti da svoje ideje i proizvode testirate u međunarodnoj konkurenciji.
 • Tražite perspektivan i dobro plaćen posao, zbog čega su Vam potrebna znanja i veštine iz oblasti međunarodnog poslovanja kako biste bili što konkurentniji na tržištu rada.
 • Ili već radite u multinacionalnoj kompaniji i želite da se usavršavate kako biste bili što efikasniji i napredovali u poslu.
 • Smatrate da možete mnogo više i bolje.

Onda je novi smer na BusinessAcademy – Međunarodno poslovanje – idealan izbor za Vas.

Živimo u vremenu kada su globalizacija i integracija postale neizostavne u poslovnom svetu. Zbog toga ne možete ostati izolovani u okvirima male, nacionalne privrede ukoliko želite da izgradite veliku i uspešnu kompaniju ili želite da Vaš rad bude priznat na što širem planu. Nacionalno tržište je veoma usko, a dostignuća jedne nacionalne privrede ograničavajuća, zbog čega postoji neizbežna potreba za internacionalnim kapitalom, kako finansijskim, tako i realnim.

Stoga je neophodno povezivanje sa internacionalnim partnerima, bilo kroz uvođenje stranog kapitala na domaće tržište, bilo izlaskom Vašeg biznisa na međunarodno tržište kroz plasiranje Vaših znanja, umeća i dostignuća. Program Međunarodno poslovanje pažljivo je kreirao tim stručnjaka iz ove oblasti kako bi vam pomogao da rizike poslovanja u internacionalnoj tržišnoj utakmici svedete na minimum i da se u njoj izdvojite kao lider.

Koje veštine ćete savladati na odseku Međunarodno poslovanje?

Program na ovom odseku pruža Vam saznanja kako da na najbolji mogući način iskoristite inostrani kapital, a sve u skladu sa međunarodnom regulativom. Upoznaćete se sa osnovnim principima i pravilima poslovanja na međunarodnom nivou. Usvojićete veštine i strategije koje će unaprediti Vaše poslovanje nakon uvođenja inostranog faktora.

Školovanjem na odeku Međunarodno poslovanje, steći ćete znanja i veštine za vođenje poslovanja na međunarodnom nivou, kao što su:

 • Međunarodna ekonomija
 • Međunarodni menadžment
 • Međunarodni marketing
 • Međunarodno poslovno pravo
 • Međunarodne finansije
 • Upravljanje međunarodnim projektima
 • Međunarodni standardi kvaliteta
 • Multinacionalne kompanije
 • Interkulturne komunikacije

Plan i program za ovaj odsek namenjen je osobama koje žele da grade karijeru kao menadžeri na internacionalnom planu. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Gde ćete moći da radite?

 • Kao što je dobar menadžer tražen i cenjen svuda u svetu, tako su i uspešnim kompanijama sa kvalitetnom ponudom “otvorena vrata” na svim tržištima. Jednom kada naučite osnove poslovanja u internacionalnim okvirima i spoznate strategije, taktike i alate ispravnog upravljanja, moći ćete da ih primenite i na domaćem i na međunarodnom terenu.
 • Steći ćete znanja i sposobnosti na osnovu kojih ćete biti dorasli izazovima, očekivanjima i zadacima koji se u dinamičnom poslovnom okruženju mogu naći pred Vama.
 • Moći ćete da privučete partnere sa bilo kog meridijana koji bi uložili u Vaš razvoj, i da izdejstvujete najbolje moguće uslove pod kojima ćete poslovati.
 • Moći ćete da “potučete” konkurenciju na tržištu rada i da se zaposlite u nekoj od vodećih kompanija u oblasti Vašeg interesovanja, gde će Vam mogućnosti za napredak biti gotovo neograničene.
 • Nakon završenog smera Međunarodno poslovanje, sami ćete sebi postavljati i pomerati granice. Zbog toga ne dozvolite ni sebi ni drugima da vas ograniče, jer svetu nedostaju pravi lideri!

Finansijski menadžment

Školovanjem na odseku Finansijski menadžment dobićete alate za vođenje novčanih tokova preduzeća. Naučićete kako da pravilnom kontrolom finansija direktno utičete na profitabilnost poslovanja.

Drugim rečima, postaćete osoba koja utiče na visinu profita preduzeća. To je uvek najsigurniji način da obezbedite visoku zaradu i dobre uslove u kojima radite.

A finansije su na prvom mestu tehničke veštine: kreiranje strategije za ulaganje u razvoj, određivanje obima i načina ulaganja, kreiranje i rukovođenje fondovima za ulaganje, kontrolisanje troškova sa ciljem povećanja profita.

Brojevi, proračuni, statistike, analize. Računovodstvo i knjigovodstvo. Kvantitativne finansijske metode. Ako ste analitična osoba, ovaj odsek je idealan za Vas.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Finansijski menadžment?

Vaše školovanje na odseku Finansijski menadžment se vodi kroz dva ciklusa.

U prvom ciklusu ćete savladati metode za finansiranje različitih vrsta resursa u okviru preduzeća. Za sve zašta se troši novac, znaćete kako da kontrolišete finansije, njihov proces i tok.

U drugom ciklusu ćete dobiti alate za pravilno donošenje finansijskih odluka. Znaćete kako pravilnim finansijskim odlukama da kreirate vrednost za preduzeće. Istovremeno, bićete opremljeni za reagovanje na rizike, veštinom koja danas spada u najcenjenije sposobnosti dobrog finansijskog stručnjaka.

Kao rezultat, znaćete da vodite poslovne finansije u različitim okruženjima, uključujući mlada preduzeća, mala i ambiciozna preduzeća, preduzeća sa dinamičnim rastom, tehnološka high tech preduzeća, zrela preduzeća, posrnula preduzeća koja traže finansije za preporod.

Grupe veština i znanja za finansije koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Istraživanje ekonomije i makroekonomije
 • Upravljanje kompletnim finansijama preduzeća
 • Napredne kvantitativne finansijske metode
 • Računovodstvo i knjigovodstvo
 • Krizni menadžment i risk menadžment
 • Vođenje i planiranje finansija
 • Istraživanje berzanskog poslovanja i finansijskih institucija
 • Vođenje projekata
 • Vođenje i organizacija timova
 • Veštine liderstva
 • Menadžerske poslovne veštine

Plan i program za odsek Finansijski menadžment sadrži najviše statističkih nauka na BusinessAcademy. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Gde ćete moći da radite?

Svoju specijalnost ćete moći da primenite u širokom spektru industrija, širokom spektru poslovnih situacija.

Finansije su takva disciplina da svoja znanja profitabilno možete primeniti u preduzećima sa 10 zaposlenih koja ostvaruju do 500 hiljada evra godišnjeg prometa, pa sve do kompanija sa više hiljada zaposlenih i prometom koji se meri u desetinama miliona evra godišnje i više.

Kada postanete finansijski stručnjak, izbor je Vaš.

Menadžment projekata

Školovanjem na odseku Menadžment projekata dobićete alate za taktičko izvršavanje svakog projekta.

Ako ste osoba od akcije, izučavanje pravilnog vođenja projekata je idealno za Vas. Dirigovaćete procesima kojima se uloženi rad Vašeg tima pretvara u konačan proizvod ili servis.

Značaj vođenja projekata postaje sve veći. Za preduzeća u kojima možete raditi važi da trpe jak uticaj međunarodne konkurencije, da su periodi upotrebe njihovih proizvoda i servisa kraći, a da su kupci zahvaljujući internetu veoma dobro obavešteni. Takođe, digitalne tehnologije danas omogućavaju brzo kreiranje proizvoda i servisa u praktično svakoj industriji čime se stvara pritisak hitnog kompletiranja zadataka.

Zbog toga ćete izučavati najnoviju projektnu metodologiju. Školovanjem na ovom odseku naučićete kako da digitalnim tehnologijama i otkrićima u vođenju operacija preduzeću obezbedite veće profite, na sistematski način. Bez pritiska.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Menadžment projekata?

Školovanje za menadžera projekata nije za svakog.

Preduslov je da budete stručni u oblasti u kojoj želite da radite. Na primer, ako želite da radite kao vođa projekata u softverskoj kompaniji, potrebno je da znate programiranje. Ako želite da radite kao menadžer projekata u banci, potrebno je da znate finansije i bankarsko poslovanje.

Dalje, naučićete da vodite projekte po odgovarajućim projektnim standardima u zavisnosti od industrije u kojoj ćete ih primenjivati. Naučićete da upravljate projektnim softverskim paketima i alatima. Naučićete kako da za potrebe svog preduzeća razvijate projektne metode po testiranim šemama razvoja koje se primenjuju u toj industriji.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Razvoj, vođenje i organizacija projekata
 • Napredne metode Project management-a
 • Napredne kvantitativne finansijske metode
 • Upravljanje i korišćenje alata za vođenje projekata
 • Vođenje finansija i investicija
 • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima
 • Vođenje i organizacija timova
 • Lične veštine pregovaranja, lidestva, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju

Plan i program za odsek Menadžment projekata sadrži i oblasti finansija i upravljanja ljudskim resursima, znanja koja su neophodna za uspešno vođenje svakog projekta. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Gde ćete moći da radite?

Rezultat: kada iskombinujete Vaša stručna znanja sa tehničkim znanjima za vođenje projekata i sa menadžment veštinama koje ćete savladati, postaćete osoba koja zna da dođe do rešenja. Stručnjak koji završava poslove na vreme, u roku.

Tehnike Project Management-a koje ćete savladati su takve da ćete postati osoba koja podjednako dobro zna da vodi projekat sa timom od petoro ljudi, kao i sa grupama timova sa 200 ili više članova.

Zahvaljujući tome, postaćete fleksibilni u vezi sa poslom koji možete obavljati. Moći ćete da lakše kontrolišete i usmeravate Vašu karijeru, visinu zarade i okruženje u kome radite.

Poslovna administracija

Školovanjem na odseku Poslovna administracija savladaćete veštine za dvostruk uticaj na stabilan rad preduzeća: obezbedićete glatko funkcionisanje poslovne kancelarije, interno, i ojačati odnose sa klijentima, eksterno.

Ako Vas ne privlače velika ovlašćenja i obaveze, ali imate želju da ostvarite značajan doprinos preduzeću, ovaj odsek je za Vas.

Po statistici vladinih agencija velikog broja zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Srbiju, poslovi administracije spadaju u grupu najzastupljenijih zanimanja. Imate priliku da se zaposlite u praktično svakoj industriji.

Zašto profesionalna poslovna administracija ima toliko značajan uticaj na poslovanje?

Vodeća agencija za analizu upotrebe vremena u preduzećima, Basex, izračunala je da prosečan zaposleni koji se bavi intelektualnim radom dnevno izgubi 28% radnog dana na nepotrebne poslove zbog prekida ili nemogućnosti da pronađe informaciju. Otkriveno je da zbog interneta, mobilnih telefona i skoka u količini dostupnih informacija, sposobnost lične organizacije spada u grupu 5 poslovnih veština koje imaju najveći uticaj na produktivnost preduzeća.

Drugim rečima, bez pravilne sposobnosti organizacije rada ključnih kancelarija, profit preduzeća može biti presečen na pola. Bukvalno.

Zbog toga ćete kao profesionalni poslovni sekretar biti vredni Vašem preduzeću.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Poslovna administracija?

Školovanjem na odseku Poslovna administracija savladaćete napredne veštine za stvaranje dobrih međuljudskih odnosa, primenu testiranih metoda za organizaciju vremena i dokumenata, poslovnu upotrebu računara, tabela, interneta.

Rezultat? Postaćete desna ruka osobama sa kojima radite.

Takođe, naučićete da primenjujete pravilne marketing metode za građenje odnosa sa klijentima i partnerima preduzeća, organizaciju promotivnih događaja, sistematsko kontaktiranje sa kupcima tehnikama za povećanje njihove novčane vrednosti.

Tako ćete postati izvor dodatnog profita preduzeću u kome radite, a to će biti primećeno: u jednoj velikoj anketi, 90% direktora je reklo da smatra da je odnos prema kupcima najvažniji faktor koji utiče na izdvajanje od konkurencije.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Vođenje i organizacija administracije
 • Administrativne poslovne veštine i znanja
 • Kreiranje, vođenje i kontrola poslovne dokumentacije
 • Upravljanje odnosima sa klijentima, partnerima i zaposlenima
 • Napredne IT veštine za poslovnu upotrebu računara
 • Istraživanje finansijskih metoda i izveštaja
 • Računovodstvo i knjigovodstvo

Plan i program za odsek Poslovna administracija je najlakši i sa najmanje predmeta u odnosu na sve odseke na BusinessAcademy. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Napredno rukovođenje vremenom

Školovanjem na ovom odseku savladaćete napredne tehnike za rukovođenje vremenom.

Evo zašto je to bitno: istraženo je da se za jedan sat neometanog rada može uraditi onoliko posla koliko za četiri sata ometanog.

Zato, dobićete sposobnost da pravilno organizujete rad kancelarije. Da ono šta treba uraditi bude urađeno brzo. Precizno.

Kolege će uvek dobiti potrebne informacije na vreme, direktor ili direktorka će moći da se posvete svom poslu bez gubljenja vremena na traženje podataka ili razmišljanje o sledećoj aktivnosti. A još bolje, klijenti će bez čekanja moći da dobiju koristan savet za upotrebu proizvoda ili servisa i biti redovno obaveštavani o ponudama koje im mogu značiti.

A već znate da je izbor za zapošljavanje u ovoj oblasti najveći.

Preduzetništvo

Školovanjem na odseku Preduzetništvo dobićete praktične alate i iskustvo potrebno za uspešno vođenje sopstvenog biznisa.

Bez obzira da li preduzeće pokrećete od nule, gradite nov sektor uspešne organizacije ili tražite način da uložite u poslovne poduhvate, preduzetničke veštine i znanja su ključna za ostvarivanje Vaše ambicije. I za zaradu očekivaih količina novca.

Tokom školovanja ćete dobiti resurse za vođenje kompletnog ciklusa razvoja preduzeća. Od razrade početne ideje, primene potrebnih tehnologija i istraživanja, preko kreiranja akcione strategije, kredibilnih marketing i prodajnih materijala, građenja tima zaposlenih, partnera i investitora, pa sve do rukovođenja proizvodnjom, finansijama i operacijama.

A što Vaše preduzeće ili sektor postaju profitabilniji, povećava se potreba da se brže prilagođavate promenama na tržištu.

Zato ćete biti opremljeni poslovnim instrumentima za reagovanje na promene. Drugim rečima, znaćete kako da kontrolišete rast preduzeća.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Preduzetništvo?

Jedna od najuspešnijih investicionih kompanija u svetu, Fisher Investments, prošle godine je radila analizu prvih deset načina za lično bogaćenje. Od svih deset, statistički je izračunato ono što se zna od ranije: vođenje ličnog biznisa je najsigurniji način da zaradite maksimalno, postanete bogati.

Zbog toga je odsek Preduzetništvo na BusinessAcademy najobimniji u odnosu na sve druge. Sastoji se od ukupno 110 nastavnih predmeta koji se izučavaju kroz 560 časova.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Pokretanje i vođenje biznisa
 • Preduzetničke poslovne veštine
 • Marketing i organizacija marketinga
 • Prodaja i organizacija prodaje
 • Finansije i investicije
 • Planiranje, menadžment i organizacija ljudi
 • Vođenje projekata
 • Lične veštine pregovaranja, liderstva, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju
 • Poslovna upotreba informacionih tehnologija i engleskog jezika

Plan i program za odsek Preduzetništvo je najobimniji u odnosu na druge odseke na BusinessAcademy. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Iskustvo ljudi sa kojima ćete raditi i učiti

Tim od preko 30 profesora sa kojima radite na BusinessAcademy se sastoji od direktora preduzeća, eksperata u svojim oblastima, specijalista koji iza sebe imaju postignute poslovne uspehe, zarađene profite.

Samo jedna grupa stručnjaka sa BusinessAcademy ima više od 20 hiljada konsultantskih sati rada na povećanju profitabilnosti poznatih kompanija.

Među domaćim preduzećima i institucijama koje su do sada koristile usluge naših stručnjaka su i Komercijalna banka, Volksbanka, Beocity, DDOR Novi Sad, Dunav osiguranje, Europrojekt, Fidelinka, Knjaz Miloš, Futuraplus, većina domaćih fakulteta uključujući Ekonomski, Arhitektonski, Medicinski, Pravni, Poljoprivredni, preduzeće Galenika, četiri vladina instituta, četiri ministarstva, Telenor, Interspeed, Lukoil, L’Оreal, Pepsi, Porsche, Olympus, Siemens i mnogi drugi. Takođe, profesionalci i direktori iz kompanija kao što su Comtrade, Avon, Pfizer, Tetrapak, Carlsberg, Forma Ideale…

Odnosi sa javnošču

Školovanjem na ovom odseku ovladaćete najnaprednijim znanjima potrebnim za efikasnu komunikaciju sa ciljnim javnostima i savladaćete tehnike kojima ćete uticati na njihovo mišljenje i ponašanje u cilju formiranja pozitivnog imidža kompanije u javnosti.

Cilj menadžera za odnose s javnošću je da uspostavi kanale komunikacije sa ciljnim javnostima kompanije kako bi postigao međusobno razumevanje, povoljno mišljenje o organizaciji, procenio stavove javnog mnjenja i uskladio politiku organizacije sa javnim mišljenjem i interesom i ciljevima kompanije. Kroz mnoštvo aktivnosti, on stvara i održava reputaciju firme.

Na našem odseku naučićete na koji način se kreira identitet, imidž i reputacija firme i kako se razvijaju i održavaju poslovni odnosi unutar firme i van nje. Takođe, saznaćete koje strategije i taktike upotrebljavaju najuspešniji PR menadžeri i na koji način ih sprovode. Ovladaćete teorijskim i praktičnim znanjima koja će vam omogućiti uspešno vođenje i realizaciju budućih projekata.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Odnosi sa javnošću?

Školovanjem na ovom odseku dobijate sve alate koji su vam potrebni kako biste postali uspešan PR menadžer koji će sebe i svoju kompaniju postaviti visoko u očima ciljnih javnosti. Proći ćete kroz sve kanale komunikacije i ovladaćete svim aspektima njihove primene.

Naš cilj je da vas naučimo na koji način da organizujete strategijsko-komunikacijsku politike organizacije, kako interno tako i eksterno. Veštine koje ćemo Vam predstaviti omogućiće Vama i Vašoj kompaniji ne samo prepoznavanje, već i dugoročnu pozicioniranost među ciljnim javnostima.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Planiranje i vođenje PR kampanja
 • Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija
 • Upravljanje kriznim situacijama
 • Stvaranje i održavanje korporativnog identiteta, imidža i reputacije
 • Interni odnosi s javnošću
 • Online odnosi s javnošću
 • Veštine lobiranja i sponzorstva
 • Veštine pisanja (copywriting)
 • Odnosi sa medijima
 • Interkulturne i korporativne komunikacije
 • Marketing veštine i znanja
 • Osnovna znanja iz oblasti menadžmenta
 • Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju i liderstva

Plan i program za ovaj odsek, osim stručnih predmeta iz oblasti odnosa s javnošću, sadrži stručne marketing i menadžment predmete kao i grupu predmeta za usavršavanje ličnih veština: pregovaranje, liderstvo i prodaja. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

 • Investicioni menadžment i berzansko poslovanje
 • Šta je najvažnije prilikom donošenja investicione odluke?
 • Od čega zavise cene hartija od vrednosti?
 • Da li je moguće utvrditi stepen i smer cenovnih promena na berzi?
 • Na koji način predvideti trendove na finansijskom tržištu?
 • Na koji način “čitati” berzanske indekse?

Ovo su samo neka od pitanja koja se nameću svima koji nameravaju da investiraju na finansijskom tržištu. Od 2012. godine i na BusinessAcademy imate priliku da razvijate svoje investicione veštine po naučno utemeljenim principima i standardima International Federation of Technical Analyst.

Školovanjem na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje savladaćete znanja i veštine kako sa teorijskog tako i sa praktičnog aspekta koja su vam neophodna da se kompetentno uključite u poslovanje na finansijskim tržištima u svojstvu individualnog ili institucionalnog investitora.

Polaznik odseka Investicioni menadžment i berzansko poslovanje će biti osposobljen da razume i primeni savremene investicione instrumente i tehnike u cilju postizanja finansijskih ciljeva klijenata koje će moći da primeni kako na regionalnim tako i na međunarodnim finansijskim tržištima.

Koje veštine ćete savladati na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Nastava na ovom odseku se realizuje u dve faze: u prvoj fazi ćete steći neophodna znanja za razumevanje makroekonomskog i mirkoekonomskog okruženja koja obezbeđuju okvir funkcionisanja finansijskih tržišta. Takođe, naučićete metode i tehnike za upravljanje finansijama, finansijsku analizu kao i osnovne računovodstvene principe neophodne za razumevanje osnovnih principa teorije finansiranja i razumevanje finansijskog sistema preduzeća.

Druga faza vašeg školovanja predstavlja specijalizaciju iz oblasti finansijskog posredovanja. Pomenućemo samo neke od oblasti koje ćete izučavati tokom školovanja na odseku Investiocioni menadžment i berzansko poslovanje:

 • Berzansko poslovanje
 • Upravljanje investicijama
 • Hartije od vrednosti
 • Analiza finansijskih tržišta
 • Analiza hartija od vrednosti
 • Upravljanje finansijskim rizikom
 • Portfolio menadžment
 • Psihologija investitora
 • Investiciono bankarstvo
 • Forex- trgovanje na deviznim tržištima

Plan i program za ovaj odsek, osim stručnih predmeta iz oblasti investicionog menadžmenta i berzanskog poslovanja, sadrži i opšte finansijske i menadžment predmete kao i grupu predmeta za usavršavanje ličnih veština: pregovaranje, liderstvo i odlučivanje. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Gde ćete moći da radite?

Školovanjem na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje savladaćete znanja i veštine koja ćete moći da primenite u širokom spektru poslova finansijskog posredovanja, kao na primer:

 • u brokerskim i dilerskim kućama,
 • u bankama u okviru odeljenja finansijskog posredovanja na finansijskim tržištima,
 • u drugim organizacijama koje se bave poslovima finansijskog posredovanja, kao što su osiguravajuća društva, penzioni fondovi, investicioni fondovi,
 • u konsalting agencijama koje se bave investiocionim savetovanjem.

Menadžment prometa nepokretnosti

U najbogatije i najuspešnije ljude na svetu spadaju upravo biznismeni koji su izgradili svoje imperije na nekretninama, bilo da su ulagali u izgradnju ili se bavili prometom. Donald Tramp je svakako najpoznatiji među njima, mada su na toj listi i mnoga manje poznata, ali isto toliko značajna imena. Zajedničko svima njima jeste to da odlično poznaju sve aspekte investiranja i prometa nepokretnosti. I da su svesni da su nekretnine uvek unosan posao.

Da li znate da se pametno ulaganje u nekretnine investitoru vrati čak trostruko? Da li ste svesni da je, na kojem god tržištu da poslujete, vaš procenat od prodaje nekretnine uvek u visini od po nekoliko prosečnih plata? A da će, ukoliko se otisnete u relativno mladu, ali izuzetno cenjenu granu real estate menadžmenta, vaša zarada imati četiri ili više cifara, izraženo u dolarima?

Ukoliko sebe vidite u nekoj od oblasti, kao što su:

 • posredovanje u prometu nepokretnosti,
 • menadžment u oblasti prometa nepokretnosti,
 • investiranje i izgradnja nepokretnosti,
 • real estate ili property management,
 • ili u bilo kojoj oblasti bliskoj prometu nekretninama,

program Menadžment prometa nepokretnosti na BusinessAcademy je pravi izbor za vas.

Ovaj program omogućava vam da steknete stručna teorijska i praktična znanja iz oblasti menadžmenta, prava, finansija, prostornog planiranja i izgradnje u kontekstu savremenog tržišta nepokretnosti.

Koje veštine ćete savladati na odseku Menadžment prometa nepokretnosti?

Polaznik će na odseku Menadžment prometa nepokretnosti biti osposobljen da upravlja svim fazama i procesima u prometu nepokretnosti. Upoznaće se sa pravnim i finansijsko-poreskim aspektom poslovanja, a naučiće i da primenjuje analitičke metode i tehnike u proceni i vrednovanju svake konkretne nepokretnosti.

Nastavni plan i program na ovom odseku osmišljen je tako da pruži osnovna znanja iz menadžmenta, marketinga, prodaje, odnosa s javnošću, menadžmenta ljudskih resursa, menadžmenta projekata i ličnih veština neophodnih da se kompetentno uključite u poslovno okruženje bez obzira na delatnost organizacije u kojoj radite.

Drugi deo nastavnog plana i programa predstavlja specijalizaciju iz oblasti prometa nepokretnosti. Samo neke stručne oblasti koje ćete izučavati tokom školovanja na odseku Menadžment prometa nepokretnosti su:

 • specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti,
 • marketing nepokretnosti,
 • prodaja u prometu nepokretnosti,
 • promet nepokretnosti i obligacioni odnosi,
 • katastar nepokretnosti,
 • izgradnja objekta,
 • arhitektonsko vrednovanje objekta,
 • poreski aspekti u prometu nepokretnosti.

Plan i program za ovaj odsek namenjen je osobama koje žele da njihova zarada zavisi isključivo od njihovih sposobnosti. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Gde ćete moći da radite?

Školovanjem na odseku Menadžment prometa nepokretnosti savladaćete praktične veštine koja ćete moći da primenite u širokom spektru poslova, kao na primer:

 • u real estate kompanijama,
 • u agencijama za posredovanje u prometu nepokretnosti,
 • u konsalting agencijama koje se bave investiocionim savetovanjem,
 • i u drugim organizacijama koja se u okviru svog poslovanja bave prometom nepokretnosti.

Po završetku programa bićete potpuno opremljeni svim potrebnim znanjima i veštinama kako biste uspešno posredovali u prometu nepokretnosti, upravljali timom ljudi i organizacijama koji posluju sa nekretninama, investirali u ovoj sferi ili se bavili property menadžmentom. I da postižete rezultate u tom poslu. Da ostvarujete odlične profite i zarađujete pozamašne provizije. Ukratko, da budete rame uz rame sa najboljima.