Raspisan konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2018. godini

26/03/2018 12:06

Raspisan konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje i bušenje bunara u 2018. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
rok otplate kredita 30 meseci
otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja sistema i opreme za navodnjavanje.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu. Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara 

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);
3. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
4. original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor,ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva
5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
6. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa;

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

7. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
8. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2,4, 5 i 7 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond , po službenoj dužnosti.
Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima. Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 22. marta 2018. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

26/03/2018 12:06

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments