Javni konkurs za posao direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine

26/01/2018 13:23

Javni konkurs za posao direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine

Raspisan je javni konkurs za izbora direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine.

Upravni odbor Pozorišnog muzeja Vojvodine, Novi Sad, Kralja Aleksandra 5/1, MB 08151342, PIB 101700945, [email protected], www.pmv.org.rs (u daljem tekstu: Muzej)r aspisuje i sprovodi konkurs za izbor direktora Muzeja.

Direktor Muzeja imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Kandidati za direktora Muzeja moraju ispunjavati, pored opštih uslova predviđenih pozitivnim zakonskim propisima, i sledeće uslove:

1) završen Filozofski, odnosno Filološki fakultet (grupa za književnost, istoriju, istoriju umetnosti) ili Akademija umetnosti,

2) najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti kulture,

3) da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora,

4) da je državljanin Republike Srbije.

Kandidati koji učestvuju u konkursu treba da dostave prijavu na javni konkurs koja treba da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta, potrebne podatke za kontakt (telefon, i-mejl), podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog staža sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs i podatke o dopunskim znanjima i sposobnostima.

Ostale uslove pogledajte OVDE

26/01/2018 13:23

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments