Novi javni poziv za izbor posmatrača izbornih kampanja

29/03/2019 12:33

Novi javni poziv za izbor posmatrača izbornih kampanja

Agencija za borbu protiv korupcije najavljuje nastavak javnog poziva za izbor 165 posmatrača izbornih kampanja i to za 36 koordinatora i 129 terenskih posmatrača u Beogradu i u 27 drugih gradova širom Srbije.

Javni poziv se ponovno objavljuje radi postizanja optimuma kvantiteta i kvaliteta posmatrača, u cilju efikasne kontrole izbornih kampanja.

Uslov za prijavu je da je osoba punoletni državljanin Republike Srbije, sa završenom najmanje srednjom školom u trajanju od četiri godine.

Da biste se prijavili na oglas potrebno je popuniti svojeručno potpisan obrazac prijave posmatrača (obrazac PP), koji je objavljen na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije i priložiti: uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi, kratku profesionalnu biografiju i motivaciono pismo.

Za kandidate koji poseduju iskustvo u posmatranju izbornih kampanja, uz prijavu treba dostaviti i dokumentaciju kojom se to potvrđuje. Sva dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji.

Prednost će imati kandidati koji mogu biti angažovani puno radno vreme.

Prilikom izbora posmatrača vodiće se računa o mestu prebivališta, odnosno boravišta posmatrača, tako da svaki posmatrač može obavljati poslove iz svog delokruga u mestu za koje je određen.

Za više informacija posetite sajt Agencije za borbu protiv korupcije: http://www.acas.rs.

29/03/2019 12:33

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments