Raspisan javni konkurs za prijem 10 pripravnika za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima

28/03/2018 12:42

Raspisan javni konkurs za prijem 10 pripravnika za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima

Ministartsvo unutrašnjih poslova raspisalo je javni konkurs za prijem 10 pripravnika za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima.

Za učešće na konkursu može da se prijavi kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

Opšti uslovi:
državljanstvo Republike Srbije;
da je učesnik konkursa punoletan;
da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi:
stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
informisanost iz oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i sistema državne uprave Republike Srbije;
znanje jednog od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija (engleski, francuski, španski, ruski, kineski, arapski) na nivou B2 (Vantage: napredni nivo);
poznavanje osnovnih programa za rad na personalnom računaru;
zadovoljavajuće psihofizičke sposobnosti i psihička stabilnost, kao i veština komunikacije.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

potpisana prijava (u slobodnoj formi);
biografija (sa fotografijom, adresom stanovanja, e-mail adresom, brojem telefona);
original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema;
uverenje o podacima o osiguranju (stažu osiguranja) koje izdaje Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja;
kandidati koji u gore navedenom uverenju imaju evidentiran staž osiguranja neophodno je da dostave sve dokaze odnosno potvrde, rešenja i druge akte iz kojih se vidi sa kojim stepenom stručne spreme i u kojem periodu su stekli radni staž;
izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje (dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih).

Više informacija naći ćete OVDE.

28/03/2018 12:42

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments