Koliko traje pravo na novčanu nadoknadu nezaposlenih?

22/12/2017 15:08

Koliko traje pravo na novčanu nadoknadu nezaposlenih?

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 38/15). Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine.

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:
3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina;
6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina;
9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;
12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina;
Godinom staža osiguranja, smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje pojedinačnim aktom organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nastavak isplate novčane naknade

Nezaposlenom se nastavlja isplata novčane naknade:

  • za vreme trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;
  • za vreme privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;
  • za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada.

Izvor: www.nsz.gov.rs

22/12/2017 15:08

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments