Kako se prijaviti na “biro”?

04/07/2019 11:47

Kako se prijaviti na “biro”?

Ukoliko ste ostali bez posla ili ste tek završili školovanje i u potrazi ste za istim, trebalo bi da se prijavite u Nacionalnu službu za zapošljavanje, a u nastavku otkrijte i kako.

Prijava na biro

Na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) mogu da se prijave:

nezaposleni koji traži posao
zaposleni koji traži promenu zaposlenja
druga lica koje traže zaposlenje.
Nezaposleni koji traži posao jeste lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje.

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja jeste lice koje je u radnom odnosu ili je na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje aktivno traži promenu zaposlenja i vodi se na evidenciji lica koja traže promenu zaposlenja.

Drugo lice koje traži zaposlenje jeste lice starije od 15 godina života koje traži zaposlenje, a koje se ne može smatrati nezaposlenim ili licem koje traži promenu zaposlenja (učenici, studenti, penzioneri, lica kojima miruju prava iz radnog odnosa i drugi).

Osnovna dokumentacija za prijavljivanje:

lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i podacima o licu izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u kojoj postoji podatak o prebivalištu lica
dokaz o školskoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (original dokumenta na uvid)
akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu)
drugi dokazi u skladu sa zakonom (uverenja, potvrde, izjave).

Dodatna dokumentacija za osobe sa invaliditetom:

dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Dokumentacija koju podnose strani državljani:

lična karta za strance, nostrifikovana diploma (stalno nastanjenje)
pasoš i nostrifikovana diploma (privremeni boravak).
Zaposleni koji traži promenu zaposlenja uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja i ugovor o radu.

Drugo lice koje traži zaposlenje uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja:

učenici i studenti – potvrdu o statusu
penzioneri – dokaz/rešenje o penzionisanju
lica kojima miruju prava iz radnog odnosa – dokaz/rešenje o mirovanju radnog odnosa.

Gde se prijaviti?

Prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje obavlja se lično, u organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu prebivališta, odnosno mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.

Usluge Nacionalne službe za zapošljavanje kojima se pruža podrška u traženju posla i uvećavaju vaše mogućnosti za zapošljavanje:

Savetovanje u procesu traženja posla
Informisanje o slobodnim radnim mestima:
savetnik za zapošljavanje
samouslužni sistem u filijali NSZ
publikacija ”Poslovi”
oglasna tabla u filijali NSZ
sajt: www.nsz.gov.rs
Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) u Beogradu, Nišu i Novom Sadu
Obuka za aktivno traženje posla
Klub za traženje posla
Trening samoefikasnosti
Programi obuka i stručnog osposobljavanja
Javni radovi
Programi samozapošljavanja
Subvencija za zapošljavanje
Obuke za pokretanje sopstvenog biznisa
Profesionalna rehabilitacija, programi zapošljavanja i mere podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Nezaposlena lica prijavom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ostvaruju pravo na:

obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu
profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere
učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa svojim potrebama i potrebama tržišta rada.
Zaposleni koji traži promenu zaposlenja i drugo lice koje traži zaposlenje ostvaruju pravo na informisanje, savetovanje i posredovanje u zapošljavanju.

Nacionalna služba za zapošljavanje: Pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu imaju nezaposlena lica prijavljena na evidenciju NSZ, koja su bila obavezno osigurana za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima poslednjih 18 meseci, pod uslovom da je radni odnos prestao bez njihove volje i krivice (istek rada na određeno vreme, stečaj, likvidacija i ostali slučajevi prestanka radnog odnosa, u skladu sa zakonom).

Nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od iznosa otpremnine utvrđene Zakonom o radu, može da ostvari pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (ostvari novi staž u trajanju od 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci).

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

04/07/2019 11:47

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments